Autorizaţia de desfiinţare se emite în baza cererii, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.

La cerere se anexează următoarele documente:

a) extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de către oficiul cadastral teritorial, cu anexarea planului cadastral şi/sau a planului imobilului;
    b) proiectul de organizare a executării lucrărilor de desfiinţare, avizat de către arhitectul-şef; 
    c) buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică); 
    d) expertiza tehnică, în cazul desfiinţării parţiale a imobilului;

    e) acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren, ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de desfiinţare totală sau parţială a imobilului;
    f) avizul pozitiv al Ministerului Culturii, în cazul monumentelor de istorie, artă şi arhitectură sau al obiectelor situate în zone construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;

Important Se pot executa fără autorizaţie de desfiinţare lucrări de demontare, demolare a construcţiilor care nu sînt înregistrate în registrul bunurilor imobile.

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335823