Ajutorul de şomaj reprezintă o sumă neimpozabilă, stabilită în mod diferenţiat în funcţie de circumstanţele în care a încetat activitatea de muncă a persoanei.Ajutorul de şomaj se acordă de la bugetul asigurărilor sociale de stat.

 

şomer  este persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

    a) are vîrsta cuprinsă între 16 ani şi vîrsta stabilită pentru obţinerea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă sau la o altă pensie, cu excepţia pensiei de urmaş şi a pensiei de invaliditate a persoanelor cu dizabilităţi cărora, în baza concluziei Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii, li se recomandă încadrarea în cîmpul muncii;
   b) este aptă, după starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice, pentru prestarea unei munci;

    c) nu are loc de muncă şi nu desfăşoară activitate în scopul obţinerii de venituri;

    d) caută activ un loc de muncă şi este disponibilă să înceapă lucrul;

    e) nu studiază la secţia cu frecvenţă la zi la o instituţie de învăţămînt;

    f)  este înregistrată la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei  rază teritorială îşi are domiciliul.

Şomerii beneficiază de ajutor de şomaj dacă întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

    a) sînt înregistraţi la agenţia în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul;

    b) au lucrat şi au un stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat de cel puţin 9 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării;
       c) nu obţin venituri impozabile conform legii.

   Şomerii beneficiază de ajutor de şomaj dacă au încetat activitatea de muncă în următoarele circumstanţe:

    a) deces al angajatorului persoană fizică, declarare a acestuia decedat sau dispărut fără urmă prin hotărîre a instanţei judecătoreşti;

    b) retragere, de către autorităţile competente, a autorizaţiei (licenţei) de activitate a unităţii;

    c) expirare a termenului contractului individual de muncă încheiat pe o durată determinată - de la data prevăzută în contract, cu excepţia cazurilor cînd raporturile de muncă continuă şi nici una dintre părţi nu a cerut încetarea lor;

    d) finalizare a lucrării prevăzute de contractul individual de muncă încheiat pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări;

    e) încheiere a sezonului, în cazul contractului individual de muncă pentru îndeplinirea lucrărilor sezoniere;

    f) forţă majoră, confirmată în modul stabilit, care exclude continuarea raporturilor de muncă;

    g) lichidare a unităţii sau încetare a activităţii angajatorului persoană fizică;

    h) reducere a numărului sau a statelor de personal din unitate;

    i) constatare a faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în baza certificatului medical;

    j) constatare a faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate ca urmare a calificării insuficiente, confirmate prin hotărîre a comisiei de atestare;

    k) schimbare a proprietarului unităţii - în privinţa conducătorului de unitate, a adjuncţilor săi, a contabilului-şef;

    l) restabilire la locul de muncă, conform hotărîrii instanţei judecătoreşti, a persoanei care a îndeplinit anterior munca respectivă, în cazul cînd permutarea sau transferul salariatului la o altă muncă nu sînt posibile;

    m)  refuz al salariatului de a fi transferat la o altă muncă din motive de sănătate, în baza certificatului medical;

    n) refuz al salariatului de a fi transferat în altă localitate în legătură cu mutarea unităţii în această localitate;

    o) au demisionat, au căutat activ de lucru, s-au aflat la evidenţă la agenţie ca şomeri cel puţin 3 luni calendaristice şi, din lipsa locurilor de muncă corespunzătoare, nu s-au putut angaja în cîmpul muncii;

    p)  renunţare la autorizaţia (licenţa)  pentru desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător sau pe bază de patentă;

    q)  încetare a activităţii de muncă  peste hotare -  în condiţiile încheierii anticipate a unui contract individual de asigurări sociale de stat.

    (3) Ajutorul de şomaj se acordă începînd cu a opta zi de la data înregistrării cererii la agenţie.

    (4) Pentru persoanele specificate  la alin.(2) lit.g) şi h), ajutorul de şomaj se acordă după expirarea a 3 luni calendaristice de la data concedierii. În cazul în care persoanele respective s-au înregistrat la agenţie mai tîrziu de perioada indicată, ajutorul de şomaj se acordă în condiţiile alin.(3).

    (5) Pentru persoanele specificate la alin.(2) lit.o), ajutorul de şomaj se acordă nu mai devreme de expirarea a 3 luni calendaristice de la data înregistrării cererii la agenţie.

    

Cuantumul ajutorului de şomaj

    (1) Persoanele îndreptăţite beneficiază de ajutor de şomaj al cărui cuantum se stabileşte diferenţiat, în funcţie de circumstanţele în care a încetat activitatea de muncă a persoanei, după cum urmează:

    a) 30 la sută din salariul mediu al persoanei calculat în modul stabilit de Guvern - în cazul persoanelor specificate la art.30 alin.(2) lit.o)-q);

    b) 40 la sută din salariul mediu al persoanei calculat în modul stabilit de Guvern - în cazul persoanelor specificate la art.30 alin.(2) lit.b)-f), i)-n);

    c) 50 la sută din salariul mediu al persoanei calculat în modul stabilit de Guvern - în cazul persoanelor specificate la art.30 alin.(2) lit.a), g) şi h).

    (2) Cuantumul ajutorului de şomaj nu poate fi mai mic decît cuantumul salariului minim stabilit pe ţară şi nu va depăşi cuantumul salariului mediu pe economie din anul precedent.
 

Perioada de plată a ajutorului de şomaj

    Persoanele îndreptăţite beneficiază de ajutor de şomaj o perioadă care se stabileşte diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

    a) 6 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare de pînă la 5 ani, dar nu mai puţin de 9 luni;

    b) 9 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 10 ani;

    c) 12 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare de peste 10 ani.

    

Alocaţia de integrare sau de reintegrare  profesională

    (1) Alocaţia de integrare sau de reintegrare profesională este o sumă lunară fixă neimpozabilă, de 15 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent, la data stabilirii plăţii, alocată de la bugetul de stat Fondului de şomaj şi acordată  pe o perioadă de cel mult 9 luni calendaristice şomerilor care se află în următoarele circumstanţe:

    a) le-a expirat perioada de invaliditate de gradul I sau II;

    b) le-a încetat perioada de îngrijire a copilului în intervalul de vîrstă a copilului de la 1,5 ani pînă la 6 ani, la momentul naşterii copilului nefiind încadraţi în muncă;

    c) le-a încetat perioada de îngrijire a unui membru de familie invalid de gradul I sau a unui copil invalid (în vîrstă de pînă la 16 ani), sau a unei  persoane de vîrstă  înaintată  (75 de ani şi mai mult);

    d) nu s-au putut angaja în cîmpul  muncii la trecerea în rezervă după satisfacerea serviciului militar în termen, serviciului militar cu termen redus sau serviciului de alternativă;

    e) nu s-au putut angaja în cîmpul  muncii după eliberare din locuri de detenţie sau din instituţii de reabilitare socială;

    f) sînt victime ale traficului de fiinţe umane cu statut confirmat de autorităţile competente şi nu s-au putut angaja în cîmpul  muncii.

    (2) Alocaţia de integrare sau de reintegrare profesională se acordă persoanelor specificate la alin.(1) începînd cu a opta zi de la data înregistrării cererii la agenţie.

    (3) Alocaţia de integrare sau de reintegrare profesională se acordă o singură dată.
 

Asigurarea socială în caz de şomaj

    (1) Beneficiarii de ajutor de şomaj şi de alocaţii de integrare sau de reintegrare profesională sînt asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de stat şi dispun de toate drepturile prevăzute de Legea privind sistemul public de asigurări sociale.

    (2) Drepturile de asigurări sociale de stat ale persoanelor prevăzute la alin.(1) se suportă de la bugetul asigurărilor sociale de stat.

    (3) Ajutorul de şomaj şi alocaţiile de integrare sau de reintegrare profesională se acordă şomerilor lunar prin intermediul băncilor.

    (4) Perioada de primire a ajutorului de şomaj şi a alocaţiei de integrare sau de reintegrare profesională constituie stagiu de cotizare şi se fixează în carnetul de muncă de către agenţii.

    

    Nu beneficiază de ajutor de şomaj, de alocaţie de integrare sau de reintegrare profesională persoanele care, la data solicitării drepturilor, refuză neîntemeiat un loc de muncă corespunzător sau participarea la servicii de stimulare a ocupării forţei de muncă oferite de agenţii.

    

Pentru mai multe informaţii accesaţi linkul

 http://lex.justice.md/document_rom.php?id=2EBC3ACD:03933854