Statutul

comunei Zaim

raionul Căuşeni, Republica Moldova

 

    Art.1 Prezentul statut al comunei Zaim este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului) aprobat prin Legea nr.436-XV din 06.11.2003,  şi           reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii administraţiei publice locale din comuna Zaim.

    Art. 2 Conform prevederilor Legii  nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii  Moldova comuna Zaim este o unitate administrative-teritorială de nivelul întîi formată din trei sate: satul-reşedinţă Zaim, satul Marianca de Sus şi Zaim, loc. staţie cale ferată.  

     Art. 3. Date şi elemente specifice comunei Zaim:

(1)  Denumirea oficială a unităţii administrative-teritoriale este comuna Zaim, suprafaţa teritoriului administrativ constituie 6782 ha.

(2)  Comuna Zaim este o unitate administrativ teritorială care se află la 46o371 latitudine Nordică şi 29o201 longitudine Estică. Satul Zaim este o localitate veche datată cu 22 martie 1535, situată în partea de sud-est al raionului Căuşeni  la o depărtare de 7 km  de centrul raional şi 60 km de la capitala republicii, Chişinău.

      Comuna Zaim este aşezată pe malul stîng al rîului Botna, (afluent al rîului Nistru) şi la întretăerea căilor de transport feroviar şi auto de-o importanţă republicană; calea rutieră Tighina – Căinari, Reni – Chişinău.

            Gara Zaim este situată la 1km de satul reşedinţă.

            Satul Marianca de Sus este situat la 3 km de satul reşedinţă.

              Comuna Zaim este un sat mare cu o populaţie de 4550 locuitori şi 1611 gospodării, spre deosebire de s.Marianca de Sus, care este un sat mic cu o populaţie de 87 de locuitori si 19  gospodării, gara Zaim cu 16 gospodării şi 44 locuitori.

      Heraldica satului a fost aprobată prin decizia Consiliului comunal Zaim nr.1/4 din 08.02.2002” Cu privire la aprobarea simbolicii satului Zaim: stema, drapelul şi imnul”.

Stema, drapelul şi imnul au fost realizate din iniţiativa scriitorului Ion Găină şi aprobate de Comisia Naţională de Heraldică a Republicii Moldova la 2 aprilie 2002(proces-verbal nr.31)

     Stema şi drapelul satului Zaim sunt însemnele oficiale ale satului, care îl reprezintă în faţa altor comunităţi.

     Stema satului Zaim reprezintă: divizarea crenelată a scutului sugerează aflarea satului Zaim la Valul lui Traian. Cîmpul inferior de culoare verde marchează faptul că localitatea a făcut parte din satele Raialei Bender şi a aparţinut unui zaim, prenumele căruia tradiţia nu l-a păstrat, - deţinător al unei feude cu venitul annual între 20.000 şi 100.000 aspri, feudă care se numea zeamet (moşie – n.n.), de la care provine numele actual al satului. În acelaşi timp, în heraldică verdele semnifică libertatea, frumuseţea, bucuria, sănătatea, tinereţea şi speranţa.

     Cele trei oale din cîmpul inferior amintesc vechimea localităţii şi vechea ei denumire de “Oale”, denumire atestată documentar pentru prima dată într-un document din 22 martie 1535.

     În cîmpul superior, de aur – smaltul ce simbolizează inteligenţa, prestigiul, virtutea şi grandoarea, din linia de divizare răsare chipul Sfîntului Apostol Matei, care în această stemă aminteşte de faptul că la Zaim s-a născut poetul Alexei Mateevici (Mateevici însemnînd “fiul lui Matei”), autorul imnului “Limba noastră”.

      Coroana sătească de aur fixează heraldic faptul că Zaim are statutul de sat, reşedinţă de comună rurală în ierarhia unităţilor administrative-teritoriale din Republica Moldova.

      Drapelul satului a fost elaborat în baza stemei şi preia asupra sa semnificaţia aceasteia.

 

Imnul satului Zaim

Vatra noastră

I.E Zaimul vatra noastră veche,

La hotar cu Valul lui Traian,

În Bugeac el nu are pereche,

Botna-I cîntă-n şopot de alean.

 

               Refren:

Aici soarele răsare,

Trece-n sat pe Podul Alb,

Şi străbuni la Malul Mare

Ne întîmpină cu drag.

Aici mama ne aşteaptă,

Aici cerul e mai blind,

Iar credinţa cea curată

Arde-n candelă oricînd.

 

II.De la noi au răzbătut prin hume

Ale limbii sfinte adevăruri,

Mateevici, el le-a scos în lume

Neamului să poarte “slavă-n ceruri”

             Refren.

III. Noi aici, acasă vom rămîne

Să-mplinim destinul ce ni-I dat,

Vatra este, ştie orişicine,

Locul sfînt de Dumnezeu lăsat.

              Refren.

(versuri şi muzică Ion Găină)

 

Comuna Zaim este o localitate românească cu tradiţii de peste 470 ani, amplasată în Zona Bugeacului basarabean. Aşezarea fizico-geografică creează avantaje în special ceea ce ţine de accesul la căile magistrale Chişinău-Odesa , şi a pieţei de desfacere din centrele urbane apropiate Căuşeni, Ştefan Vodă şi Tighina. 

Din înscrierile istorice se menţionează că în anul 1827 localitatea cuprindea 90 case de locuit şi 9 bordee de pămînt cu 86 familii de români şi 3 familii de ucraineni. Acestor ţărani  le aparţineau 2 helişti, 165 cai, 1045 vite  mari şi 550 oi, 594 de priseci cu stupi de albine, 7 vii, 14 fîntîni.Localitatea dispunea de 8 mori de vînt, o biserică din lemn cu Hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril, care se sărbătoreşte şi pînă astăzi la 21 noiembrie în fiecare an. La 1886 se construieşte biserica ortodoxă din piatră cu proiect arhitietonic, biserică care a activat pînă în anul 1960 cu întrerupere pînă în anul 1988 din cauza regimului totalitar comunist. Astăzi Biserica este renovată şi încadrează un centru spiritual de excepţie. 

În anul 1850  erau 851 locuitori, 114 ogrăzi, 1890-1727 locuitori, 1904-2039 locuitori, inclusiv 2009 români, 2 nemţi, 28 evrei.

            În anul 1930 localitatea număra 600 gospodării de români-moldoveni.

            Localitatea Marianca de Sus infiinţată ca colonie a persoanelor de origine germană în anul 1829 cu numele „Mariewka”.În anul 1918 de  Marea Unire satul a fost    numit „Marianca de Sus”, ce constitue denumirea localităţii pînă-n prezent. Marianca de  Sus se caracteriza ca o localitate bine aranjată cu o agricultură dezvoltată. În anul 1938 ca  rezultat a împrejurărilor politice din Germania aceşti oameni au fost rechemaţi în Patrie , fiind nevoiţi să lase în grabă toată averea lor. Nemţii erau foarte muncitori şi satul era mai amenanjat chiar şi ca Zaimul. Acest fapt este recunoscut de vechii gospodari ai satului .Însă n-au plecat toţi. Cîteva familii sînt şi  pînă azi.

(3) Fondul funciar al comunei Zaim, 2011 (ha)

Clasificarea

Suprafaţa, ha

Pondere, %

Teren arabil

4451,08

65,6

Plantaţii pomi-viticole

343,33

5,1

Păşuni şi fâneţe

952

14,0

Intravilan

377

5,6

Alte terenuri

658,59

9,7

Total

6782

100,0%

 

(4) Structura populaţiei comunei Zaim (la 01.01.2012)

1

Populaţia comunei:

Bărbat:

Femei:

Total:

1

Numărul locuitorilor, inclusiv

2220

2330

4550

 

- s.Marianca de Sus

40

47

87

 

- Zaim, loc.st.c.f.

21

23

44

 

Printre aceştia:   

 

 

 

 

- De vârstă preşcolară (1-6 ani)

145

139

284

 

Dintre aceştia frecventează instituţiile preşcolare

82

71

153

 

- 6 (7) -18 ani (de vârstă şcolară)

315

285

600

 

Dintre aceştia elevi în clasele 1-4

113

103

216

 

Dintre aceştia elevi în clasele 5-9

134

120

254

 

Dintre aceştia elevi în clasele 10-12

68

62

130

 

- 18 - 34 ani

644

665

1309

 

- 35 - 60 ani

819

837

1656

2.

Numărul de gospodării:

1472

 

Componența etnică a localităţii este constituită preponderent din români - 98,7%, minorităţile etnice deţinând doar 1.3% (33 persoane de naţionalitate rusă, 12 persoane de naţionalitate ucraineană şi 13 persoane alte etnii).

 

(5)  Autorităţile administraţiei publice, care realizează şi asigură autonomia locală a satului sunt: Consiliul communal Zaim -ca autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ– teritoriale aleasă în vederea soluţionrii problemelor de interes local şi primarul ca autoritate reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ – teritoriale şi executivă aConsiliului local, aleasă prin vot universal , egal, direct, secret şi liber exprimat.

     Activitatea autorităţilor administraţiei publice locale este bazată pe legislaţia în vigoare şi propriile Regulamente de organizare şi funcţionare.Atribuţiile acestora sunt prevăzute de Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”. Autorităţile administraţiei publice locale funcţionează în sediul primăriei comunei Zaim, str.A.Mateevici,58

 

Administraţia publică locală

 

Aparatul Primăriei,

persoane

Consiliul Local,

persoane

TOTAL

6

13

FEMEI

4

6

 

Consiliul local este autoritatea deliberativă a comunei constituit din 13 consilieri aleşi în urma alegerilor locale generale. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în cadrul Consiliului, în dependenţă de specificul local sînt create următoarele comisii consultative de specialitate:

1           Comisia pentru economie, buget,finanţe şi relaţii internaţionale(5 membri)

2           Comisia pentru învăţământ, sport, sănătate, cultură, protecţia socială  (5 membri)

3           Comisia pentru agricultură, ecologie şi dezvoltarea rurală (5 membri).

Comisiile consultative de specialitate ale Consiliului local se întrunesc anual  în şedinţe examinînd proiectele de decizii, avize, rapoarte, informaţii conform chestiunilor de la ordinea de zi a şedinţelor consiliului local.

 

Primăria este instituţia administraţiei publice locale condusă de primar prin care se realizează principiile de autonomie locală, descentralizarea serviciilor publice, consultarea cetăţenilor şi este organul de conducere operativă a treburilor publice locale. Primarul este autoritatea reprezentativă a populaţiei şi executivă a Consiliului local.

Aparatul primariei este reprezentat de 6 persoane: 1 primar, 1 secretar al consiliului local, 1 contabil-şef, 2 specialişti şi 0,5 unitate de dactilograf, stat aprobat prin decizia consiliului local.

Principiile de bază ale activităţii tuturor specialiştilor încadraţi în cadrul serviciilor publice ale Primăriei sunt colegialitatea, disciplina, competenţa şi responsabilitatea. Aceste principii asigură buna funcţionare a serviciilor primăriei şi încrederea locuitorilor în buna gestionare a treburilor publice.

Consiliul local şi Primăria îşi desfăşoară activitatea în  propriul sediu cu suprafaţă totală 250 m2

 

(6) Patrimoniul primăriei comunei Zaim componenţa, indicii calitativi şi cantitativi ai acestuia:

 

Nr.

d/o

Denumirea instituţiei publice  

Numărul cadastral

Anul construcţiei

Suprafaţa totală a imobilelor (m.p.)

Valoarea de bilanţ (mii lei)

Starea tehnică a imobilelor

1

Liceul Teoretic „A.Mateevici” s.Zaim, blocul A şi B(primară)

2731414036

2731414035

1965

1935

3745,1

3932,2

Bună

2

Primăria

 

 

 

 

Bună

3

Casa de cultură

2731300351

1967

1365,9

840,0

satisfăcătoare

4

Grădiniţa nr.1

2731300188

1964

776,7

123,5

Nesatisf.

Nefuncţională

5

Grădiniţa nr.2

2731300189

1982

1165,5

 

Bună

6

Baia

2731300350

1965

346,6

170,0

Nesatisfăcăto

7

Centrul de sănătate

2731300354

1978

320,3

119,1

Bună

8

Post medical Marianca de Sus

2731300353

1917

170,0

38,5

Satisfăcătoare

9

Casa cu 16 apartament

2731300053

 

103,8

 

Satisfăcătoare

10

Ghereta

2731300352

1966

46,3

17.0

Satisfăcătoare

11

Fîntînă arteziană, nr1505

2731300347

 

12,0

 

funcţional

12

Fîntînă arteziană, nr878

2731300349

 

7,8

 

Funcţional

13

Fîntînă arteziană, nr1209

2731300346

 

10,6

 

Funcţional

14

Fîntînă arteziană, nr1665

2731300348

 

10,4

 

Funcţional

15

Staţia de epurare

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Instituţiile din domeniul învăţămîntului, culturii, sănătăţii, asistenţei sociale şi din alte domenii:

Nr. d/o

Denumirea instituţiei

Capaci-tatea

Numărul elevilor/ copiilor

Autotitatea căreia se subordonează

1

Liceul Teoretic “A.Mateevici” din s.Zaim

700

603

Direcţia de Învăţămînt a Consiliului raional Căuşeni şi primăriei Zaim

2

Grădiniţa-creşă din s.Zaim

150

150

Primăria comunei Zaim

3

Casa de cultură

600

-

Primăria comunei Zaim

4

Biblioteca publică

20000 fond de carte

12000 fond de carte

Primăria comunei Zaim

5

Biblioteca pentru copii

15000 fond de carte

6500 fond de carte

Primăria comunei Zaim

6

Centrul de Sănătate Zaim

30-35

-

Spitalul raional Căuşeni

7

Centrul local de asistenţă socială

-

-

Primăria comunei Zaim

Direcţia raională Asistenţă Socială

8

Biserica ortodoxă Sf. Arhanghelui Mihail şi Gavril

-

-

 

9

Casa-muzeu “Alexei Mateevici” din s.Zaim

-

-

Consiliul raional Căuşeni

Întrodus în Registrul monumentelor de importanţă locală

10

Centrul de Spiritualitate a Sudului Basarabiei

Consiliul raionla Căuşeni

11

Filiala Şcolii de Arte Căuşeni, despărţitura instrumente aerofone

25 copii

25 copii

Consiliul raionla Căuşeni

Zaim este bine cunoscut în Moldova ca satul natal al lui Alexei Mateevici, un poet celebru din Basarabia şi activist național. Aici a locut din 1893 până în 1897 când este înscris de părinţi la şcoala teologică din Chişinău. Casa Mateevici este în prezent un muzeu. Adresa muzeului: Strada. Pietre vechi, nr. 4.

Pe lângă casa memorială „Alexei Mateevici” din Zaim, în localitate mai funcţionează şi un alt muzeu al spiritualităţii dedicat tuturor personalităţilor care s-au născut în acest sat, iar pentru o documentare mai amplă despre istoria acestei localităţi se poate obţine vizitînd muzeul satului din incinta bibliotecii din localitate.În Zaim se gaseşte şi un Muzeu al spiritualității sudului Basarabiei, care include o serie de exponate despre artişti şi scriitori, cu origini în sudul Basarabiei.

(8)  Căile de comunicare existente şi categoria acestora.

1.

Telefonie fixă

1105 abonamente

2.

Telefonie mobilă:

- Moldcell, Orange, Unite

80%

3.

Internet

      250 abonamente

4.

Transport public  rutier

2 rute pînă la centrul raional

1 rută: Marianca de Sus - Chişinău

Regularitatea comunicaţiilor de transport: 1-3 ore interval de circulaţie şi transit  pînă în alte localităţi

5.

Transport feroviar

2 km pînă la staţia de cale ferată

6.

Transport aerian

60 km pînă la aeroport

 

(9) Serviciile publice locale

Pentru coordonarea operativă şi eficientă a activităţilor în aceste domenii în cadrul primăriei funcţionează următoarele serviciile publice locale:

Primăria comunei Zaim:

 

Funcţia publică/postul

Atribuţii de bază ale funcţiei publice/postului

Primarul comunei

1.Asigurarea executării deciziilor consiliului local.

2.Asigurarea elaborării proiectului de buget local pe următorul an bugetar şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi  prezintarea spre aprobare  consiliului local.

3.Exercitarea funcţiei de ordonator principal de credite al comunei; verificarea din oficiu sau la cerere încasarea sau cheltuirea mijloacelor de la bugetul local şi informează consiliul local despre situaţia existentă.

4. Răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniului public şi celui privat al comunei, în limitele competenţei sale.

5. Conducerea, coordonarea şi controlarea activităţii serviciilor publice locale, asigurarea funcţionării serviciului de stare civilă, autorităţii tutelare, contribuirea la realizarea măsurilor de asistenţă socială şi ajutor social.

Secretarul Consiliului local

1. Planificarea şi organizazarea desfăşurarea şedinţelor consiliului comunal.

2. Asigurarea legalităţii actelor adoptate de Consiliul comunal şi emise de primarul comunei.

3. Asigurarea comunicării actelor adoptate de Consiliul comunal şi emise de primarul comunei.

4. Legalizarea, autentificarea şi întocmirea actelor şi documentelor.

5. Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat.

Contabil-şef

1.Elaborarea bugetului primăriei.

2. Asigurarea estimărilor veridice şi economice argumentate ale veniturilor şi cheltuielilor bugetare.

3. Perfectarea şi întocmirea documentelor necesare pentru contractarea achiziţiilor publice.

4. Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile.

5. Verificarea şi generalizarea datelor privind calcularea salariilor.

Specialst

 

1.Realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, în domeniul implementării politicilor fiscale.

2. Asigurarea evidenţei integrale şi conformă a contribuabililor, asigurarea evidenţei obligaţiilor fiscale, inclusiv şi a restanţelor.

3. Popularizarea legislaţiei fiscale contribuabililor, referitor la impozitele şi taxele în vigoare, modul şi termenul lor de achitare.

4. Coordonarea activităţii cu Inspectoratul fiscal Teritorial de Stat Căuşeni.

5. Transferarea la buget a sumelor încasate ca impozite, taxe, majorări de întîrzieri, amenzi în termenii stabiliţi de legislaţie.

Specialist

 

1.Realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, în domeniul implementării politicilor funciare.

1. Organizează şi efectuează lucrări pentru reglementarea regimului  funciar pe teritoriul primăriei.

2. Ţine registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri.

3. Pregăteşte, înregistrează şi eliberează documente deţinătorilor de terenuri.

4. Execută controlul de Stat în domeniul folosirii şi protecţiei pămîntului.

5. Pregăteşte şi prezintă informaţiile necesare la direcţia agricolă, statistică.

 

Serviciul de asistenţă socială:

       Centrul local de asistenţă socială se află în subordinea primarului comunei, iar metodologic se subordonează  Direcţiei raionale de asistenţă socială şi protecţie a familiei. Serviciul dat este finanţat de către stat, în cadrul căruia activează un asistent social şi 4 lucrători sociali.Asistentul social prestează servicii specializate persoanelor şi familiilor care, temporar, se află în dificultate şi care, din motive de natură economică, socială, fizică sau psihologică, nu sînt în stare să îşi realizeze, prin mijloace şi eforturi proprii, un nivel decent de viaţă.

 

Servicii de asistenţă medicală primară  asigurate de Centrul de Sănătate Zaim cu o capacitate de

30-35 persoane/zi. În cadrul centrului nu activează în permanenţă medici de familie, vin de trei ori în săptămînă de la  CMF Căuşeni.

 

Servicii financiare  sînt asigurate de Asociaţia de Economii şi Împrumut “Valea Podului”  şi agenţia Zaim a Băncii de Economii, filiala Căuşeni.

Reţelele de alimentare cu apă şi canalizare

      Localitatea dispune de 27 km retea de apeduct, cinci sonde si 7 turnuri de apa. Din ele functioneaza trei. Apeductul este nou, construit in anul 2007-2008, din care  4,9 km de apeduct au fost  reabilitate in anii 2007 – 2008 su suportul financiar din partea Fondului Ecologic Naţional. Serviciile ce tin de aprovizionarea cu apă potabilă sunt prestate de catre Î.I. „Nicolae Munteanu” şi SC „V-Tocan” SRL. In prezent sunt  1390 beneficiari ai sistemului. Asigurarea cu apă potabilă se realizează si din cele 43 de fântâni din localitate.

Sistema de canalizare  prin gospodarii lipseste.

La etapa actuala se implementează proiectul de canalizare a Liceului şi grădiniţei din localitate.

Servicii de poştă asigurate de ÎM „Poşta Moldovei”

Servicii de telecomunicaţii:

-         telefonie fixă şi internet asigurată de  SA „Moldtelecom” pentru 1240 abonaţi;

  • telefonie mobilă Orange, Moldcel, Unite;

Localitatea nu dispune de mijloace de mass-media proprii, dar pe teritoriu operează următoarele mijloace mass-media (abonare sau acces liber): presa raională din Căuşeni şi regională, presa naţională,  mai multe posturi radio regionale şi naţionale, mai multe posturi TV regionale şi cu acoperire naţională. Primăria de asemenea dispune de Internet, de e-mail: primzaim@gmail.com

 

Sistemul de gazificare. Localitatea este asigurată cu gaze naturale în proporţie de 70% servicii acordate de SRL “Ştefan Vodă Gaz”.

Furnizarea energieie electrice realizată de către RED „Union Fenosa

 

(10) Activităţile economice specifice care se desfăşoară în comuna Zaim sunt:

- agricultura : arendarea pămîntului de către ÎM “Schmidt Agroteh” SRL, care cultivă cereale  şi  cultivarea pămîntului individual, în special creşterea puieţilor de pomi fructiferi, a cerealelor, porumbului, floarea soarelui, legumăritul;

- industrie:  producerea geamurilor din termopan, confecţii metalice;

-comercializarea mărfurilor alimentare şi nealimentare prin întreprinderi individuale şi Asociaţia de Consum Zaim;

- alimentaţie publică realizată de Asociaţia de Consum Zaim;

- servicii de vulcanizare;

- staţie de alimentare cu combustibil şi produse petroliere a SA “Petrom Moldova”;

- comercializarea cărbunelui realizată de SC “BVN – COM” SRL;

- colectarea şi păstrarea  în sistem frigorific a fructelor de SA “Ghermes Agroservice”;

 

(11) În localitate activează două asociaţii obşteşti:

  - Asociaţia părinţilor şi pedagogilor “Minerva” în cadrul Liceului Teoretic “A.Mateevici”;

  - Asociaţia părinţilor şi pedagogilor “Viitorul” în cadrul grădiniţei-creşă Zaim.

 

(12) Populaţia comunei Zaim este constituită 93 % din creştini ortodoxi.

Comunitatea ortodoxă este reprezentată de parohia şi biserica sf.“Arhangheli Mihail şi Gavril” care funcţionează în satul Zaim

Hramul satului se sărbătoreşte la data de  21 noiembrie.

Ca minoritate religioasă pe teritoriul localităţii convieţuiesc persoane de religie baptistă, ceea ce constituie 6,81% din populaţie şi alte confesiuni religioase.

 

(13)  Modul de informare  a cetăţenilor comunei privind activitatea primăriei şi consiliului local se realizează prin plasarea pe pagina web, publicaţii locale, afişare a actelor normative, avizelor, informaţiilor în locuri publice, panouri informaţionale, adunări generale şi de grup, mese rotunde, etc.

 

Art. 4  În temeiul prevederilor Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi Legii nr.764-XV din 27.12.2001 „Privind organizarea administrativ – teritorială a Republicii Moldova „ comuna Zaim dispune , în condiţiile legii , de un patrimoniu distinct de cel al statului şi al altor unităţi administrativ – teritoriale, alcătuit din bunuri mobile şi imobile din domeniul public sau privat al satului:

(1) Bunurile domeniului public  al primăriei comunei Zaim sînt bunurile determinate de lege, precum şi bunurile care, prin natural or, sînt de uz sau de interes public local, specilificate la art. 3 f), precum şi terenurile pe care sînt amplasate construcţiile de interes public local, porţiunile de subsol, drumurile, străzile, pieţele, obiectivele acvatice separate,parcurile publice, clădirile, monumentele, muzeele, pădurile, zonele de protecţie şi zonele sanitare din localităţile comunei.

      Bunurile domeniului public de interes local sînt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile.

(2)  Bunurile domeniului privat al primăriei comunei Zaim sînt bunurile care, în modul stabilit de lege, nu sînt transferate în domeniul public de interes local sau raional, după caz.

     Bunurile domeniului privat al unităţii administrative-teritoriale  sînt alienabile, prescriptibile şi sesizabile.

 Art. 5 Toate bunurile care aparţin comunei Zaim sînt supuse inventarierii anuale iar rapoartele asupra situaţiei lor se prezintă consiliului comunal.

  Bunurile domeniului public al comunei Zaim pot fi date în administrare întreprinderilor  şi instituţiilor publice, concesionate, date în arendă ori în locaţiune, după caz, în temeiul deciziei consiliului comunal, în condiţiile legii.

   Bunurile domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale pot fi înstrăinate, date în administrare, în arendă ori în locaţiune, în condiţiile legii. Înstrăinarea bunurilor domeniului privat al comunei, schimburile de terenuri, delimitarea, partajul sau trecerea bunurilor dintr-un domeniu în altul, renunţarea la drepturi sau recunoaşterea de drepturi şi obligaţii se fac prin decizie a consiliului local.

   Înstrăinarea, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor stabilite expres prin lege.

Art. 6 Elaborarea proiectului de buget ,audierea dărilor de seamă asupra executării bugetului respectiv, precum şi modul de instituire şi percepere a impozitelor, taxelor şi altor plăţi locale se efectuează în conformitate cu Legea finanţelor publice locale. Exercitarea controlului asupra vărsării impozitelor la buget se realizează de către serviciul de colectare a impozitelor din cadrul primăriei Zaim.

     Toate deciziile adoptate se aduc la cunoştinţa populaţiei prin plasarea lor pe panourile informative, pagina web, publicaţie locală.

Art.7 Atribuirea sau schimbarea, în condiţiile legii , a denumirilor de străzi şi obiective de interes public local, se realizează prin decizia Consiliului local, în urma obţinerii avizelor de la compartimentele de specialitate ale aparatului primăriei.

Art.8.Instituţiile de interes local se organizează de către consiliul local, la propunerea primarului, în domeniile de activitate descentralizate stabilite pentru unităţile administrative-teritoriale de nivelul întîi, în limita mijloacelor financiare disponibile.

Consiliul local poate decide contractarea anumitor servicii publice de interes local de la persoane fizice şi juridice de drept privat , în condiţiile legii.

Art.9. Pentru contribuţie deosebită în plan politic , economic, social, cultural persoanelor importante pentru comunitate se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al comunei Zaim” cu condiţia îndeplinirii următoarelor criterii:

- Persoanele fizice- pentru aportul personal în dezvoltarea comunei  Zaim, pentru rezultate remarcabile în domeniile tehnicii, ştiinţei, culturii ,artei, sportului şi businessului, pentru filantropie şi sponsorizare, participare activă în viaţa publică a satului.

- Persoanele juridice- pentru realizări în activitatea de bază, contribuţii în dezvoltarea economică şi social-culturală a satului, creşterea numărului locurilor de muncă, înfăptuirea acţiunilor de filantropie şi sponsorizare în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, acordarea de ajutor substanţial şi cu regularitate structurilor (instituţiilor) medicale, de cultură şi învăţămînt, asociaţiilor obşteşti,  organizaţiilor de veterani şi pentru copii,uniunilor de creaţie.

- Persoanele fizice şi juridice, reprezentanţii mijloacelor de informare în masă- pentru reflectarea obiectivă a activităţii vitale a comunei, activităţii organelor administraţiei publice locale şi subdiviziunilor acestora, pentru propagarea realizărilor de performanţă, iniţiativelor valoroase, popularizarea cunoştinţelor juridice, menţinerea stabilităţii social-lpolitice în sat, conştientizarea necesităţii de a presta muncă conştiincioasă întru bunăstarea tuturor concetăţenilor şi asigurarea vieţii decente a tuturor membrilor societăţii, pentru critica constructivă şi concursul adus la înlăturarea neajunsurilor.

- Înfiinţarea unor agenţi economici sau contribuţii personale deosebite la dezvoltarea celor existente cu rezultate favorabile în valorificarea potenţialului economic şi a forţei de muncă în localitate;

- Înfiinţarea unor obiective de interes naţional sau contribuţii deosebite pentru dotarea şi modernizarea celor existente;

- Lucrări deosebite în domeniul artelor şi culturii, contribuţii personale în înfiinţarea unor instituţii culturale sau dotarea şi dezvoltarea celor existente în localitate;

- Activitate, rezultate în muncă, contribuţie la afirmarea principiilor democraţiei, respectarea drepturilor omului , afirmarea valorilor culturii naţionale.

- Acte de eroism pentru salvarea vieţii cetăţenilor.

Persoanele cărora li s-a acordat titlul de „Cetăţean de Onoare” beneficiază de dreptul de a fi înscris în Cartea de Onoare a Consiliului Local cu înmînarea diplomei „Cetăţean de Onoare”.

Retragerea titlului de „Cetăţean de onoare” se face la propunerea primarului pentru faptele care au adus prejudicii demnităţii şi prejudicii colectivităţii, intereselor economice , sociale şi culturale.

Art.10 Consultarea  locuitorilor comunei prin referendum se efectuiază asupra problemelor de importanţă deosebită pentru unitatea administrativ - teritorială
    Referendumuri, adunări ale cetăţenilor, consultări, audieri publice şi convorbiri se pot organiza în toate localităţile componente ale unităţii administrativ-teritoriale. Adunările cetăţenilor sînt organizate pe sate sau pe sectoare, străzi. Adunările cetăţenilor, consultările, audierile publice şi convorbirile pot fi desfăşurate din iniţiativa primarului sau a consiliului local.

    Informarea locuitorilor privind scopul, data şi  locul desfăşurării  acestor adunări se efectuează prin presa locală, prin alt mijloc de informare în masă, inclusiv prin afişare.

    Adunarea se consideră valabilă dacă  la ea este prezentă  majoritatea populaţiei unităţii administrativ-teritoriale cu drept de vot.

    Desfăşurarea adunărilor, consultărilor, audierilor publice şi convorbirilor, precum şi toate propunerile se cosemnează  într-un proces-verbal şi se înaintează primarului sau consiliului local. Decizia luată de primar sau  de consiliul  local după examinarea propunerilor făcute în cadrul adunării se aduce la cunoştinţa cetăţenilor în termen de 5 zile în modul şi prin mijloacele stabilite de statut.

    Referendumurile locale şi adunările generale convocate din iniţiativa cetăţenilor asupra problemelor de importanţă deosebită pentru unitatea administrativ-teritorială se organizează şi se desfăşoară în condiţiile Legii nr.560-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la organizarea şi desfăşurarea întrunirilor şi ale Codului  electoral.

    Art.11 Autorităţile administraţiei publice locale din comuna Zaim, prin modalităţi stabilite de lege, este în drept să adere la alte autorităţi ale administraţiei publice din ţară şi cu autorităţile similare din străinătate  în vederea protecţiei şi promovării intereselor comune.

Condiţiile concrete de cooperare sau asociere cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale, în vederea unor interese comune, se stabilesc şi se aprobă prin decizia Consiliului Local, în fiecare caz aparte.

 

Art.12 Statutul comunei Zaim intră  în vigoare la data aprobării. O copie de pe statut se remite oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat.
   

 

Primarul comunei Zaim                                                   Ion VESTE

 

Secretarul Consiliului comunal Zaim                            Tatiana TONU