Taxa pentru amenajarea teritoriului

            1.Taxa pentru amenajarea teritoriului este stabilită în conformitate cu Tutlul VII Taxele locale al Codului Fiscal nr.1163/1997

            2. Subiecţi ai impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului sînt persoanele juridice şi fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază impozabilă.

            3. Baza impozabilă constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi.

            4. Cota impozitului pentru amenajarea teritoriului constituie 100 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi. Excepţie fac producătorii agricoli, cărora li se stabilesc următoarele taxe în dependenţă de suprafaţa terenurilor deţinute. 

            5. Plătitorii calculează taxa şi o varsă în bugetul local trimestrial în termen de pînă la 25 aprilie, 25 iulie şi 25 octombrie şi pentru trimestrul IV 2017 - 25.01.2018, şi se confirmă prin dispoziţia de plată.

            6. Agenţii economici care achită taxa pentru amenajarea teritoriului întocmesc desinestătător darea de seamă privind taxa percepută şi o prezintă Inspectoratului Fiscal Teritorial de Stat Căuşeni  trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare după trimestrul gestionar. Persoanele oficiale poartă răspundere de întocmirea corectă şi prezentarea la timp organului fiscal a dărilor de seamă pe taxa respectivă.

            7. Se scutesc de plata taxei pentru amenajarea teritoriului:

a) autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

b) fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri) care au atins vîrsta de pensionare;