Raport privind executarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2017

12-03-2018, 15:43

 

Raport narativ privind executarea bugetului pentru  anul 2017

Primăria comunei Zaim

 1. Partea de venituri pentru  anul bugetar 2017 pe primăria comunei Zaim a fost aprobată conform bugetului în mărime de 4247,50 mii lei, s-a precizat cu 5340,30 mii lei, s-a executat în mărime de 4968,64 mii lei ceea ce reprezintă 93,02 % față de planul precizat.

  La capitolul  Impozitul pe venit  suma aprobată este de 421,90 mii lei, precizat cu 421,90 mii lei și s-a executat cu 475,02 mii lei reprezentînd 112,59 % față de precizat.

  Capitolul  Impozite pe proprietate  este aprobat cu 436,40 mii lei, precizat cu 436,40 mii lei și s-a efectuat cu 496,54 mii lei (113,78 %).

  Capitolul  Impozite și taxe pe mărfuri și servicii  a fost aprobat cu 128,90 mii lei, precizat cu 128,90 mii lei și s-a executat cu 133,61 mii lei, ceea ce reprezintă o pondere de 103,66 % față de planul precizat  pentru anul curent.

  Capitolul  Plata pentru locațiunea patrimoniului public  s-a aprobat cu 215,0 mii lei, precizat cu 215,0 mii lei, dar s-au executat doar 43,81 mii lei ceea ce reprezintă 20,38 % față de planul precizat, restanța rămînînd neachitată de Î.I. Munteanu Nicolai și S.C. V-Tocan.

  Capitolul Amenzi și sancțiuni  a fost aprobat cu 5,0 mii lei, precizat – 5,0 mii lei, dar s-au executat 1,1 mii lei, reprezentînd o pondere de 22% față de planul precizat.

  Capitolul Transferuri primite în cadrul bugetului public local a fost aprobat cu 2889,0 mii lei, precizat cu 3487,80 mii lei și s-a executat 2979,19 mii lei. Transferurile cu destinație specială pentru învățămîntul preșcolar s-au executat în sumă de 2121,80 mii lei, iar transferurile cu destinație generală în sumă de 855,60 mii lei. În acest capitol sînt incluse și transferurile cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor care sînt precizate în sumă de 510,4 mii lei, executat 1,80 mii lei.

 1. Volumul cheltuielilor aprobate pe an inițial a fost de 4247,5 mii  lei, precizat – 7003,00 mii lei , s-a executat în sumă de 5243,97 mii  lei ceea ce reprezintă o pondere de 74,88 % față de planul precizat.

  La grupa 0301 Autorități legislative și executive partea de cheluieli a fost aprobată cu 1341,10 mii lei, precizat cu 1424,68 mii lei, s-au executat  983,65 mii lei și efectiv a constituit 1358,9 mii lei.

  La grupa 8802  Învățămîntul preșcolar cheltuielile au fost aprobate în sumă de 2176,83 mii lei, precizate – 2486,59 mii lei, s-au executat 2275,55 mii lei, iar efectiv – 2123,00 mii lei.

  La grupa 8502  Biblioteca s-a aprobat suma de 191,3 mii lei, s-a precizat – 191,3 mii lei, s-au executat 202,53 mii lei, efectiv – 177,93 mii lei.

  La grupa 8502 Casa de Cultura s-a aprobat 281,4 mii lei, s-au precizat 1857,30 mii lei, s-au executat 1472,97 mii lei, iar efectiv- 369,40 mii lei.

  La grupa 7502 Amenajarea teritoriului s-au aprobat 151,0 mii lei, precizat 201,0 mii lei, executat 71,25 mii lei, efectiv -34,95 mii lei.

  La grupa 9012 Protecție împotriva excluziunii sociale – aprobat-0,0 lei, s-a precizat – 13,0 mii lei, executat- 13,0 mii lei și efectiv 13,0 mii lei. A fost achitat un ajutor bănesc unic.

  La grupa 3104  Apărarea națională  s-a aprobat 1,0 mii lei, precizat-1,0 mii lei, executat-0,0 lei, efectiv-0,0 lei.

   La grupa 8602 Sport s-a aprobat 10,0 mii lei, s-a precizat -10,0 mii lei, executat 3,2 mii lei, efectiv-3,2 mii lei. S-au achitat servicii de arbitraj la meciurile de fotbal.

  La grupa 0802  Fondul de rezervă s-a aprobat suma de 20,0 mii lei, precizat- 12,0 mii lei , s-au executat- 0,0 lei, efectiv -0,0 lei. În tr. IV al anului 2017 nu au apărut necesități pentru alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

  La grupa  6402 Dezvoltarea drumurilor s-a aprobat 0,0 lei, precizat -510,4 mii lei , executat – 1,79 mii lei, efectiv – 1,79 mii lei.

  La grupa 8502 Măsuri culturale s-a aprobat 60,0 mii lei, precizat -60,0 mii lei, executat- 51,97 mii lei, efectiv – 51,97 mii lei.

  La grupa 7505 Iluminarea stradală s-au aprobat 15,0 mii lei, precizat – 215,0 mii lei, s-au executat – 213,29 mii lei, efectiv – 213,29 mii lei.

    La grupa 7503 Aprovizionarea cu apă s-a aprobat 0,00 lei, precizat – 55,0 mii lei, s-au executat 53,10 mii lei.

 1. Proiecte finanțate din surse externe nu au fost înregistrate.
 2. Pentru anul bugetar 2017 pentru alimentație s-au aprobat 385,0 mii lei, precizat- 431,3 mii lei, s-au executat 365,77 mii lei. De la buget au fost alocați 11,86 lei pentru un copil, iar din contul părinților 7,06 lei. În total un copil s-a alimentat în mediu în sumă de 18,92 lei. Pe parcursul  trim.IV al anului curent s-au procurat  material de uz gospodăresc- 44,92 mii lei, materiale de construcție – 35,94 mii lei, alte materiale -26,92 mii lei.
 3. Investiții capitale nu s-au  executat.
 4. La începutul anului bugetar 2017 soldul de mijloace bănești  a constituit 2270,6 mii lei, iar la sfîrșitul trim.IV al  anului respectiv – 1995,30 mii lei.

Informație din bilanțul contabil

 Partea de activ și pasiv din bilanțul contabil la începutul anului 2017 a constituit 11919,7  mii lei, iar la sfîrșitul trim.IV al acestui an – 13251,77 mii lei. Materiale circulante la începutul anului au constituit 147,1 mii lei , la sfîrșitul trim.IV-  226,4 mii lei. La începutul anului mijloacele fixe și investițiile capitale constituiau 16245,2 mii lei, la stîrșitul trim.IV – 18254,30 mii lei,  majorarea în sumă de 2009,10 mii lei datorînde-se procurării de mijloace fixe, reparațiilor capitale la Casa de Cultură. Pe perioada trim.IV al anului 2017 au fost primite mijloace fixe cu titlu gratuit, și anume: instrumente muzicale în sumă de 69,20 mii lei, fotolii pentru sala de spectacole – 10,8 mii lei, set de draperii – 42,9 mii lei.

 1. . La începutul anului bugetar 2017 soldul de mijloace bănești  a constituit 2270,6 mii lei, iar la sfîrșitul trim.IV  – 1995,3 mii lei.
  1. . În raportul privind veniturile și cheltuielile în perioada trimestrului IV a anului 2017 veniturile efective constituie 5432,3 mii lei, iar cheltuielile efective – 4148,9 mii lei, rezultatul financiar al anului curent reprezentînd 1283,5 mii lei.
 1. Credite bugetare nu au fost acordate.
 2. Împrumuturi bugetare nu au fost acordate.
 3. Împrumuturi bugetare în anii precedenți nu au fost acordate.
 4. Neajunsuri și delapidări nu au fost înregistrate.
 5. Mijloace temporar intrate în posesia instituției nu sunt.

Creanțe și datorii formate la Primăria comunei Zaim

1.   La sfîrșitul trim.IV al anului bugetar 2017, primăria comunei Zaim a înregistrat atît creanțe cît și datorii. Creanțele sînt în sumă de 3,6 mii lei, ceea ce reprezintă:

 • Servicii informaționale – 580 lei.
 • Servicii de publicare a informației în MO – 132,0 lei.
 • Încasări de la prestarea serviciilor cu plată – 2844,10 lei.

Datoriile în sumă de 208,15 mii lei sînt următoarele:

 •      Procurarea combustibilului – 2497,45 lei
 • Gaze –  26602,22 lei.
 • Salariu – 146013,12 lei.
 • Contribuții de asigurări sociale – 32230,60 lei.
 • Indemnizație p/u incapacitate temporară de lucru achitate de angajator – 776,74 lei.

    Datorii cu termenul de achitare expirat nu sunt înregistrate.

2. Sancțiuni pentru nerespectarea disciplinii financiare pe parcursul anului nu au fost aplicate.

Performanțe pe programe/subprograme și pe contingente

    Implimentarea măsurilor de politici în raport cu asumările prevăzute în buget cu explicațiile respective, conform tabelului de mai jos:

Denumirea măsurii

Costul,mii lei

 

Prevăzut

Realizat

 

Program 0301

-Proiecte de renovare și extindere a infrastructurii, utilităților publice și sociale implimentate

 

 

5

 

 

3

 

Program 7502

-Numărul de urne și bănci noi instalate

 

25

 

11

 

Program 8502

-Acțiuni și măsuri culturale  desfășurate

-Număr de cititori și utilizatori activi

 

4

120

 

4

136

 

Program 8602

-Numărul de participanți la măsurile sportive

 

150

 

180

 

Program 8802

 • Numărul de copii încadrați în grădiniță

 

 

            150

 

 

            150

 

Program 7505

 • Numărul de sectoare iluminate în localitate

 

2

 

2

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nu există informație.

4. Nu există informație.

  Informația privind personalul, cheltuielile salariale, alți indicatori relevanți

 1. În anul 2017 au fost înregistrate 5 instituții.

  La instituția 0301 Exercitarea guvernării  inițial au fost aprobate 14,5 unități, real încadrate 15,0 unități, dintre care 5,0 unități la aparatul primăriei, 1,0 unitate la contabilitatea centralizată,  9,0 unități –personal de deservire.

La instituția 8502 Dezvoltarea culturii  și anume la Biblioteca Zaim sunt înregistrate Biblioteca publică și Biblioteca de copii la care s-au aprobat 3,0 unități, real încadrate 3,0 unități dintre care 2,0 unități de director de bibliotecă și 1,0 unitate de deridicatoare.

  La instituția 8502 Dezvoltarea culturii  și anume Casa de cultură au fost aprobate inițial -7,5 unități și real încadrate 9,25 unități și anume 1,0 unitate de director, 1,0 unitate de conducător artistic, 2,0 unitate de dirijor, 2,0 unitate de acompaniator, 2,25 unități de fochist și 1,0 unitate de deridicatoare.

  La instituția 8802 Educația timpurie au fost aprobate 32,70 unități, real încadrate 31,10 unități, rămînînd vacante 1,6 unități de pedagogi: 1,0 unitate de director, 11,50 unități de pedagogi, 18,6 personal auxiliar.

 1. Fondul salarial pentru  anul  2017 a constituit 1834,97 mii lei.
 2. Nu există informație.
 3. Nu există informație.

                                Informație adițională

Pe perioada trim.IV al anului 2017, în urma efectuării inventarierii nu au fost depistate neajunsuri sau surplusuri. Pe perioada  anului bugetar 2017 a fost primită de la Consiliul Raional Căușeni o orgă electrica în sumă de 10,5 mii lei.Toate mijloacele fixe, materialele, creanțele și datoriile au fost luate la evidența contabilă corect și în termen.Pe perioada  anului de gestiune 2017 au fost fregventate mai multe seminare:

 • Seminar privind transferurile primite între bugetul de stat și bugetele locale.
 • Seminar privind bugetul pentru anul 2017.
 • Seminar privind raportarea semianuală a programelor bazate pe performanță.
 • Seminar privind inventarierea patrimoniului public.
 • Seminar privind executarea cheltuielilor efectuate din transferurile cu destinație specială pentru anul curent.

Primarul comunei Zaim                                                   Veste Ion

Contabil - șef                                                                 Ciocoi Natalia